ساخته شده از فلز و MDF دارای چهار طبقه از MDF رنگی که در لبه ها دوبل شده است دارای حفاظ طبقات ستون و بازویی ها ازفلز

درج دیدگاه